Realizacja projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In rhoncus rutrum quam ut elementum. Nullam ut nibh quam. Integer placerat, est sed laoreet pellentesque, ex turpis suscipit justo, vitae tempus tellus purus a sapien. Donec vel venenatis nisl. Sed egestas lacinia tempus. In facilisis faucibus porta. Phasellus lacinia lorem massa, quis iaculis orci vehicula ac. Nullam eget blandit ante.

Badania IGR PAN w Poznaniu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In rhoncus rutrum quam ut elementum. Nullam ut nibh quam. Integer placerat, est sed laoreet pellentesque, ex turpis suscipit justo, vitae tempus tellus purus a sapien. Donec vel venenatis nisl. Sed egestas lacinia tempus. In facilisis faucibus porta. Phasellus lacinia lorem massa, quis iaculis orci vehicula ac. Nullam eget blandit ante.

Relacja z pola

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In rhoncus rutrum quam ut elementum. Nullam ut nibh quam. Integer placerat, est sed laoreet pellentesque, ex turpis suscipit justo, vitae tempus tellus purus a sapien. Donec vel venenatis nisl. Sed egestas lacinia tempus. In facilisis faucibus porta. Phasellus lacinia lorem massa, quis iaculis orci vehicula ac. Nullam eget blandit ante.

Informacje na temat realizowanej operacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy:

Nazwa Beneficjenta: Grupa Operacyjna pod nazwą: „ŁAZDOJE ZERO TILLAGE” reprezentowana przez Agnieszkę Baudet

Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00006.DDD.6509.00321.2022.14

Tytuł operacji:ŻYWA ŚCIÓŁKA W PARZE Z ZERO TILLAGE" - zero tillage technology with live mulch,

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji: „system produkcji rolnej”,

Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia operacji): 05-07-2022 do 31-12-2024

Źródła finansowania operacji: dotacja z ARiMR, środki własne i środki z kredytu

Całkowity koszt operacji: 4582072,00 zł

Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji: podregion olsztyński 042815600000

Krótkie podsumowanie operacji: Celem jest opracowanie i wdrożenie technologii zero tillage z żywą ściółką dla rzepaku ozimego i pszenicy, wprowadzenie lepszych zdrowotnie roślin. Rezultat zakłada zwiększenie ochrony środowiska i klimatu, zasobności i żyzności gleby uprawnej, zmniejszenie erozji powodowana wiatrem i słońcem, zwiększenie poziomu próchnicy i życia biologicznego, poprawienie jakości i zdrowotności roślin, zmniejszenie kosztów produkcji, zatrzymanie węgla.The aim is to develop and implement the zero tillage technology with live mulch for winter rape and wheat, to introduce plants which are of better health. The result assumes an increase in environmental and climate protection, abundant and fertile soil, reduction of erosion caused by wind and sun, increase in the level of humus and biological life, improvement in the quality and health of plants, reduction of production costs, retention of carbon.

Opis działań podejmowanych w ramach operacji: Bezpośredni wysiew pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z nasionami wybranymi na żywą ściółkę i utrzymanie okrywy gleby z żywej ściółki przez czas trwania operacji. Prowadzenie badań roślin i gleby na etapie przygotowania, siewu, wzrostu i zbiorach roślin, zakup niezbędnych maszyn. Direct sowing of winter wheat and winter rape with seeds selected for live mulch and maintenance of live mulch soil cover for the duration of the operation. Conducting plant and soil research at the stage of preparation, sowing, growth and harvesting of plants, purchase of necessary machinery.

Opis kontekstu operacji: Przyczyną powstania projektu są zmiany klimatu, wysokie koszty produkcji, duża emisyjność rolnictwa, znaczne zużycie środków ochrony roślin i nawozów, pogarszająca się struktura gleby, braki wody. W celu zatrzymania degradacji ziemi uprawnej i poprawy jakości powietrza, planuje się odejście od uprawy ziemi i zastosowanie siewu bezpośredniego z żywą ściółką. Chodzi o trwałe pozostawienie żywej ściółki, jako okrywy roślinnej, składającej się z komonicy/kończyny, w całym okresie trwania projektu. Zakłada się poprawienie struktury gleby, zwiększenie poziomu próchnicy i życia biologicznego, zmniejszenia zużycia paliwa, nawozów, środków ochrony roślin i maszyn, co przełoży się na mniejsze koszty produkcji. Wpisuje się w nowe rolnictwo węglowe. The reasons for the project are climate change, high production costs, high emissivity of agriculture, significant use of plant protection products and fertilizers, deteriorating soil structure, water shortages. In order to stop the degradation of arable land and improve air quality, it is planned to abandon the traditional way of cultivation of the land and use direct sowing with living mulch instead. The idea is to permanently leave living mulch as a plant cover, consisting of trefoil/limb, throughout the duration of the project. It is assumed that the soil structure will improve, the level of humus and biological life will increase, and the consumption of fuel, fertilizers, plant protection products and machines will be reduced, which will translate into lower production costs. It fits in with the new carbon agriculture.

Dodatkowe uwagi: Ułatwieniem jest dostęp do pomocy w finansowaniu projektu. Przeszkodą we wdrożeniu nowej technologii jest brak metody zero tillage w ekoschematach w dziale: „Rolnictwo węglowe i zarządzenia składnikami odżywczymi”. Metoda ta jako najmniej inwazyjna w glebę i prowadząca do pozostawiania w całym sezonie okrywy roślinnej gleby, winna być wpisana jako wiodąca w ochronie klimatu, ponieważ powoduje największe zatrzymanie węgla oraz wody w użytkach rolnych. The faciliation is that it is possible to access help in financing the project. An obstacle in the implementation of the new technology is the lack of the zero tillage method in the ecoschemes in the section: "Carbon agriculture and nutrient managemen. This method, as the least invasive to the soil and leading to leaving the plant cover of the soil throughout the season, should be included as the leading one in climate protection, because it causes the greatest retention of carbon and water in agricultural land.

Streszczenie praktyki: Metoda zero tillage z żywą ściółką winna zachęcić rolników do tworzenia pomostów pomiędzy wiedzą a praktyką, poszukiwania niskoemisyjnych, alternatywnych metod produkcji, przyjaznych środowisku naturalnemu. Atutem operacji ma być odnowienie samoregeneracji gleby, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny, zmniejszenie zużycia paliwa, maszyn oraz środków ochrony roślin i nawozów, zwiększenie rozwoju życia biologicznego ziemi, poprawienie struktury i zawartości próchnicy a przede wszystkim zmniejszenie erozji wywołanej wiatrem i wodą. Dodatkowym atutem ma być wytworzenie lepszej jakości podstawowych produktów rolnych (rzepaku i pszenicy), poprzez wzrost ich odporności i zdrowotności. Uprawy rzepaku i pszenicy obejmują największy obszar w Polsce, nowa metoda jest odpowiedzią na rosnące koszty produkcji i brak wody. The zero tillage method with living mulch should encourage farmers to create bridges between knowledge and practice, to search for low-emission, alternative, environmentally friendly production methods. The advantage of the operation is to renew the self-regeneration of the soil, better use of nutrients by plants, reduce the consumption of fuel, machinery and plant protection products and fertilizers, increase the development of biological life of the earth, improve the structure and content of humus and, above all, reduce erosion caused by wind and water. An additional advantage is to produce better quality basic agricultural products (rapeseed and wheat) by increasing their resistance and health. Rapeseed and wheat crops cover the largest area in Poland, the new method is the answear to rising production costs and lack of water.

Dodatkowe informacje na temat realizowanej operacji: Projekt może odnieść duży sukces w nowoczesnych metodach produkcji w Polsce i pozwoli sprawdzić zatrzymanie węgla w glebie i wody gleby.